» Japanese Counting Numbers

Japanese Counting Numbers

send by in data 14 February 2013 in Blog, Posts   , no comment

ICH 1 NI 2 SAN 3 SHI 4 GO 5 ROKU 6 SHICHI 7 HACHI 8 KU 9 JU 10 JUICH 11 JUNI 12 JUSAN 13 JUGO 15 NIJU 20 NIJUICH 21 NIJUSHI 24 NIJUGO 25 SANJU 30 YONJU 40 YONJUGO 45 GOJU 50 ROKUJO 60 NANAJU 70 NANAJUGO 75 KUJU 90 HYAKU 100 HYAKUICH 101 GOHYAKU 500 SEN 1000 GOSEN 5000 ICHIMAN 10000 JUMAN 100000

more